تامین لوله های درز دار DSAW

در این روش جهت ساخت لوله درز دار ، رول ورق باضخامت مورد نظر و براساس سایز لوله برش خورده و پس عبور از غلطکهای نورد به شکل گرد در می آیند وپس از آن درز بوجود آمده جوشکاری شده وبه مرحله تست وکونیک میروند این روش تولیداصطلاحا”روش نورد نامید می شود این روش بیشتر جهت تولید انوع پروفیلهای موردمصرف درساختمان وتولید لوله های شوفاژی ولوله های گازی مورد مصرف درلوله کشی ساختمان بکار میروند در ذیل نمای شماتیک تولید را ملاحظه می نمامید.

روش‌های جوشكاری لوله به دو دسته با استفاده از فلز پركننده و بدون استفاده از فلز پركننده تقسیم‌بندی می‌شوند.

جوشكاری پیوسته لوله

قدیمی‌ترین روش برای بستن درز لوله، فرآیند جوشكاری فرجی با سرعت زیاد است كه جوشكاری پیوسته نامیده می‌شود.

جوشكاری مقاومتی لوله

با استفاده از انرژی الكتریكی یك جوش مقاومتی در راستای درز طولی ایجاد می‌كنند. از این نوع فرآیند جوشكاری می‌توان به روش‌های زیر اشاره كرد: جوش لب به لب لوله‌ها، روش مقاومتی را فركانس بالا، فرآیند فركانس بالای القایی

جوشكاری زیرپودری لوله

جوشكاری زیرپودری برای لوله‌ها با جداره ضخیم استفاده می‌شود و قابلیت جوشكاری لوله‌های حاصل از هر نوع شكل‌دهی و كاربرد وسیعی در تولید لوله‌هایی كه به روش اسپیرال شكل‌دهی شده‌اند را دارد.